نگهداری عطر

نگهداری عطر: معمولا تاریخ انقضای عطر را روی شیشه آن نمی زنند اما آنها را برای بلند مدت نمی توان نگهداشت. اگر از عطر بنحو صحیحی نگهداری کنید عمر آن دوبرابر می شود. مکانی دور از نور خورشید انتخاب کنید که دمایی ثابت دارد. مطمئن شوید که عطر را در جعبه های مناسبی نگهداری می کنید طوری که مانع صدمه دیدن آن می شود. بطری های شکننده را در قفسه های بلند نگهداری نکنید و برای اجتناب از پایین آمدن کیفیت عطر،  درپوش را روی بطری قرار دهید.

انتخاب مکانی مناسب برای نگهداری عطر

نگهداری عطر نگهداری عطر طریقه نگهداری عطر 1 2

محلی دور از نور مستقیم خورشید انتخاب کنید. نور خورشید می تواند عطر را خراب کند. عموما هرچه مکان تاریکتر باشد عمر عطر نیز بیشتر می شود. دراور یا گنجه محلی خوب برای نگهداری عطر است. عطرهایی که در شیشه های رنگی عرضه می شوند نسبت به شیشه های شفاف عمر بیشتری دارند و نور کمتر به آنها صدمه می زند.

مکانی را با دمای ثابت بیابید. دماهای خیلی زیاد و خیلی کم بر کیفیت عطر اثر می گذارد. می بایست عطر را در قسمتی از خانه نگهدارید که تغییرات دمایی زیادی نداشته باشد بنابراین آشپزخانه و حمام جای خوبی برای نگهداری عطر نیست. در داخل گنجه  اتاق نشیمن یا حال امن ترین جا برای نگهداری عطر است.

نگهداری عطر نگهداری عطر طریقه نگهداری عطر 2 4

عطر را در محل های مرطوب نگهداری نکنید. رطوبت می تواند بر کیفیت عطر اثر بگذارد.

معمولا گنجه ایده آل ترین جا برای عطر است ( گنجه ای بدور از نور و با دمای ثابت).

انتخاب ظرف نگهداری عطر

عطر را در بطری اصلی اش نگهداری کنید. سعی نکنید آن را به بطری دیگری منتقل کنید چون برخی از بوهایش را از دست می دهد.

نگهداری عطر نگهداری عطر طریقه نگهداری عطر 3 2

بطری عطر را در جعبه نگهداری کنید. جعبه ها از عطر در مقابل گرما و نور خورشید بیشتر محافظت می کند. قبل از جابجایی عطرها ، آنها را در جعبه نگهدارید. مطمئن شوید که درپوش ها روی همه بطری ها محکم شده اند چون نمی خواهید که عطر در جعبه نشت کند.

جلوگیری از صدمه دیدن

مطمئن شوید که درپوش را روی بطری گذاشته اید. هرگز بعد از استفاده، در عطر را باز نگذارید. چون در معرض هوا قرار می گیرد.

از تکان دادن شیشه های عطر اجتناب کنید. خیلی از افراد قبل از استفاده, بطری عطر را تکان می دهد. تکان دادن عطر باعث می شود در معرض هوا قرار بگیرد. مگر اینکه عطر دستورالعمل خاصی برای تکان دادن داشته باشد.

دیدگاه بگذارید